> > > Zend Framework 3: Hướng dẫn cấu hình ứng dụng theo mô hình module

Zend Framework 3: Hướng dẫn cấu hình ứng dụng theo mô hình module

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc xây dựng và mô tả cơ bản về kiến trúc zend framework. Tiếp tục trong bài này, tôi sẽ trình bày kỹ thuật cấu hình ứng dụng theo mô hình đa module (multi module)

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

Việc cấu hình này giúp ứng dụng trở nên rõ ràng và dễ phát triển hơn rất nhiều so với cách trình bày mặc định của zend framework.

Nếu bạn vẫn chưa thể thực hiện được cách cấu hình mặc định của zend framework. Vui lòng xem lại 2 bài Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ứng dụng đầu tiên , tìm hiểu quy trình làm việc trong zend framework.

Trước tiên, ta xét lại cấu trúc mặc định của hệ thống qua tấm hình bên dưới:Như chúng ta thấy, với cấu hình ở trên thì trong application có 3 thư mục chủ đạo là controllers, models, views. Vậy để tạo ứng dụng theo mô hình module ta tạo 1 thư mực modules. Trong thư mục này ta tạo tiếp 2 module là default và admin theo cấu trúc:
 

Mã:
zf2/application/modules/default

zf2/application/modules/admin

Tại mỗi module default và admin ta lại tạo tiếp 3 thư mục con là controllers, models, views. Theo cấu trúc.
 

Mã:
Module default:

zf2/application/modules/default/controllers

zf2/application/modules/default/models

zf2/application/modules/default/views

Module admin:

zf2/application/modules/admin/controllers

zf2/application/modules/admin/models

zf2/application/modules/admin/views

Tại các thư mục controllers này lần lượt tạo các file tên IndexController.php với nội dung như sau:

File IndexController.php của module default

PHP Code:
class IndexController extends Zend_Controller_Action
    public function 
indexAction(){ 
    } 
    
}

File IndexController.php của module admin

PHP Code:
class Admin_IndexController extends Zend_Controller_Action
    public function 
indexAction(){ 
    } 
    
}

Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy rằng trước tên mỗi class ta lại thêm tên module của chúng ở trước. Đây là kỹ thuật lazy loading trong OOP, được sử dụng để triệu nạp file controller trong từng module của zend framework. Riêng đối với module default là module mặc định nên trong class controller ta không cần khai báo thêm tên module giống với module admin.

Tiếp tục, ta di chuyển 2 file index.php và .htaccess ra khỏi thư mục public theo cấu trúc như sau:
 

Mã:
www/zf2/index.php

www/zf2/.htaccess

Vì chúng ta đã di chuyển file index.php ra khỏi thư mục public và nó ngang cấp với thư mục application nên lúc này đường dẫn triệu nạp trong file cũng sẽ thay đổi. File index.php cũ của chúng ta:
 

PHP Code:
define('APPLICATION_PATH'
              
realpath(dirname(__FILE__) . '/../application')); 
define('APPLICATION_ENV','production'); 
set_include_path(dirname(dirname(__FILE__)) . '/library'); 
require_once 
'Zend/Application.php' ;
$application = new Zend_Application
    
APPLICATION_ENV
    
APPLICATION_PATH '/configs/application.ini' 
); 
$application->bootstrap()->run();

Vì giờ file index.php đã đưa ra ngoài public. Nên chắc chắn đường dẫn vào thư mục application sẽ thay đổi. Khi đó sẽ là: realpath(dirname(__FILE__) . '/application');

Vậy hằng APPLICATION_PATH cũng chúng ta đã thay đổi và trỏ đường dẫn tới thư mục application.

Tiếp tục ta cấu hình cho ứng dụng tìm tới được thư mục library.

PHP Code:
set_include_path(APPLICATION_PATH '/../library'); 

Bạn hiểu thế nào về đoạn cấu hình này ?. Vì hằng APPLICATION_PATH ở trên đã có thể tìm thấy được thư mục application. Cho nên từ thư mục ấy ta back trở ra để tìm tới thư mục library. Vì thế trước library ta có dùng "/../library" là vì vậy.

Vậy file index.php củng chúng ta sau khi chỉnh sửa sẽ như sau:

PHP Code:
define('APPLICATION_PATH'
              
realpath(dirname(__FILE__) . '/application')); 
define('APPLICATION_ENV','production'); 
set_include_path(APPLICATION_PATH '/../library'); 
require_once 
'Zend/Application.php' ;
$application = new Zend_Application
    
APPLICATION_ENV
    
APPLICATION_PATH '/configs/application.ini' 
); 
$application->bootstrap()->run();

Tiếp tục ta tạo file index.phtml trong từng thư mục views của từng module.

www/zf2/application/modules/default/views/scripts/index/index.phtml

HTML Code:

	

Hello Zend Framework – Default Module

 

 

www/zf2/application/modules/admin/views/scripts/index/index.phtml

 

HTML Code:

	

Hello Zend Framework – Admin Module

 

 

Chạy thử ứng dụng xem nào: http://localhost/zf2/default http://localhost/zf2/admin/index Bị lỗi rồi phải không nào ?. Ứng dụng bị lỗi là vì chúng ta vẫn chưa cấu hình để tìm thấy được thư mục module. Vì thế, để giải quyết. Tả mở file application.ini trong thư mục configs ra và thêm vào 2 dòng sau:

 

PHP Code:
resources.frontController.moduleDirectory=APPLICATION_PATH "/modules" resources.modules="" 

 

Dòng ở trên làm gì vậy ?. Câu trả lời nó chỉ ra đường dẫn tới thư mục modules của chúng ta. Và dòng thứ 2 chỉ ra ta đang gọi cơ chế module autoload. Khi đó các class, model, form,… sẽ được tự động nạp vào từng module của chúng ta. Chạy xem lại xem nào. Kết quả sẽ như thế này đây Hình ảnh cấu trúc multi Module trong Zend Framework (file .htaccess không hiển thị trong mô hình cây này).

 

Download mã nguồn của bài học tại đây

 

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com