> > > Zend Framework 5: Tìm hiểu cơ bản về zend view

Zend Framework 5: Tìm hiểu cơ bản về zend view

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy trình hoạt động của zend framework. Đồng thời cũng đã cấu hình ứng dụng nâng cao theo cơ chế multi module trong zend framework (đa chức năng)
Dương vật giả 1 pin
 
Gel Bôi Trơn Durex Play Warming 100ml
 

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về phương pháp sử dụng zend view để thực hiện hoàn chỉnh thao tác gởi dữ liệu đúng với chuẩn mực M-V-C trong Zend Framework.

A- Tìm hiểu quy tắc hoạt động của Zend View
Trong controller của zend framework khi chúng ta khởi tạo một action (hành động). Thì tương đương tại thư mục views/scripts/tên_controller/hành_động.phtml.

Ví dụ:

Nếu là NewsController và addAction() thì chúng ta sẽ tạo view theo cấu trúc:

Mã:
Views/scripts/news/add.phtml

Như vậy, Zend Framework sẽ tự động gọi views của action add khi người dùng tham chiếu tới action add qua đường dẫn. Vậy những gì mà chúng ta trình bày ở view add.phtml sẽ hiển thị cho người dùng thấy khi họ tham chiếu tới action add.

Vậy để truyền tham số mà chúng ta thao tác ở controller cho view như thế nào ?.

Zend Framework cho phép người sử dụng truyền tham số thông qua phương thức:

PHP Code:
$this->view->tên_biến

Và tại các file view có đuôi .phtml chúng ta chỉ cần sử dụng cú pháp: $this->tên_biến để lấy giá trị mà chúng ta đang truyền từ controller.

Ví dụ ta tạo controller tên: IndexController.php với nội dung:

PHP Code:
class IndexController extends Zend_Controller_Action 
    public function 
indexAction(){ 
        
$this->view->string"hello Zend Framework – QHOnline.Info";
    }     
}

Tại thư mục views/scripts/index ta tạo file tên index.phtml với nội dung:

PHP Code:
echo "

".$this->string."

";
?>

Và kết quả sẽ ra là: Hello Zend Framework – QHOnline.Info
Như bạn thấy ta có thể truyền tham số và nhận tham số dễ dàng tại view với quy tắc ở trên phải không nào.
Trường hợp truyền một mảng thì có cách truyền như sau:

PHP Code:
class IndexController extends Zend_Controller_Action
    public function 
indexAction() { 
 
$data= array(
  
'title' => 'Zend Framework',
  
'author'=> 'Kenny',
  
'date'  => '20-11-2009',
  
'website'=> 'www.QHOnline.Info'
 
);
 
$this->view->info =$data;
    } 
}

Tại file view ta viết lại như sau:

PHP Code:
foreach($this->info as $k => $v)
{
 echo 
"$k$v
"
;
}
?>

Chạy thử nghiệm: http://localhost/zfexample/index/index

Kết quả: dữ liệu của mảng sẽ được hiển thị như mong đợi.

Trong trường hợp, chúng ta không muốn action phải gọi view thì tại action trong controller mà ta muốn, thêm vào phương thức sau:

PHP Code:
$this->getHelper('viewRenderer')->setNoRender(); 

Khi sử dụng phương thức này thì tại action đó ta không cần phải tạo file trong thư mục views. Vì nó bỏ qua việc render file view của action.

B- Nạp 1 file khác trong view như thế nào ?

Để thực hiện việc nạp 1 file khác vào view trong zend framework. Chúng ta có thể gọi trong view thông qua phương thức:

PHP Code:
echo $this->render("Tên_file.phtml"); 

Lưu ý là file của chúng ta phải lưu trong thư mục views/scripts/. Vì mặc định trong zend view các file xử lý sẽ nằm tại thư mục views/scripts/

Ví dụ: Tạo action demo trong IndexController với nội dung như sau:

PHP Code:
class IndexController extends Zend_Controller_Action{
 function 
demoAction(){
  
$this->view->hello="Hello Zend Framework - QHOnline.Info";
 }
}

Tạo tiếp file demo.phtml trong thư mục views/scripts/index/

PHP Code:
 echo "

".$this->hello."

";
 echo 
$this->render("qhonline.phtml");
?>

Tạo tiếp file qhonline.phtml trong thư mục: views/scripts

HTML Code:

	

Khoa hoc PHP Online Version 2.0

 

Chạy thử nghiệm: http://localhost/zfexample/index/demo Kết quả: dữ liệu trả về với nội dung như mong đợi. C- Thiết lập thông tin cơ bản trong zend view: Zend view hỗ trợ người dùng những thư viện cấu hình cơ bản trong HTML như , <link>, <script>,… Như vậy để sử dụng được chúng ta cần thiết lập chúng thông qua các controller và từ nó đổ tham số ra view.<br /> <br /> <b>a) Thiết lập chuẩn XHTML:</b><br /> <br /> Cú pháp: doctype("Tham số")<br /> <br /> Tham số chính là những chuẩn mà chúng ta mong muốn.<br /> <br /> <b>b) Thiết lập CSS:</b><br /> <br /> Cú pháp: appendStylesheet(URL,Định dạng, Điều kiện)<br /> <br /> Tương đương:<br /> <br /> <link href="URL" media="??" /><br /> <br /> <b>c) Thiết lập thẻ Title:</b><br /> <br /> Cú pháp: headtitle("Tieu de")<br /> <br /> Tương đương:<br /> <br /> <title> Tieu de d) Thiết lập thẻ Meta: Cú pháp: appendName("keyword","Zend Framework,"); Trường hợp thêm description ta có: offsetSetName("1","description","Khoa hoc PHP Framework tai QHOnline") Tham số đầu là vị trí, tham số sau là tên description và tham số thứ 3 là thông tin. e) Thiết lập thẻ script: Cú pháp: appendFile(URL,"text/javascript") Trường hợp nạp file js thứ 2 offsetSetFile("1","URL","text/javascript") Ví dụ: Tạo testAction() trong controller index với nội dung:

 

PHP Code:
function testAction(){  $baseurl=$this->_request->getbaseurl();  $this->view->doctype();  $this->view->headtitle("QHOnline.Info - Chapter 3: Zend Framework");  $this->view->headMeta()->appendName("keyword","Zend Framework,Codeigniter,PHP Framework");   $this->view->headMeta()->offsetSetName("1","description","Khoa hoc PHP Framework tai QHOnline");     $this->view->headLink()->appendStylesheet($baseurl."/public/css/test.css");  $this->view->headscript()->appendFile($baseurl."/public/js/test.js","text/javascript");  $this->view->headscript()->offsetSetFile("1",$baseurl."/public/js/test2.js","text/javascrip  } 

 

Tạo tiếp file test.phtml tại thư mục: views/scripts/index với nội dung:

 

PHP Code:
echo $this->doctype() ?>          echo $this->headTitle() ?>      echo $this->headMeta() ?>           echo $this->headLink() ?>      echo $this->headScript() ?>      
Hello Zend Framework – QHOnline.Info

 

Chạy thử nghiệm: http://localhost/zfexample/index/test Kết quả: Title, meta, Css và javascript sẽ có tác dụng Như bạn thấy đấy, ở trong đoạn code trên testAction() ta sử dụng phương thức:

PHP Code:
$baseurl=$this->_request->getbaseurl(); 

Đó là bởi vì, những gì mà chúng ta muốn tương tác được trong view như css, javascript, hình ảnh hiển thị thì buộc chúng ta phải lấy được đường dẫn hiển thị ứng dụng zend framework. Và với $baseurl ở trên thực chất là chúng ta sẽ lấy được thư mục hiện hành của ứng dụng là /zfexample. Và từ đó ta gọi tiếp các thông tin còn lại như css, js và hình ảnh hiển thị.

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com