> > > Zend Framework 8: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db

Zend Framework 8: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình thao tác với cơ sở dữ liệu của lớp Zend_Db_Table. Tuy nhiên, với những câu truy vấn phức tạp, đòi hỏi phải kết nhiều bảng thì rõ ràng Zend_Db_Table rất khó khăn trong việc thực hiện

Vì thế trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm phương pháp tương tác cơ sở dữ liệu với các câu truy vấn tùy ý từ thư viện Zend_Db trong Zend Framework.

Trước hết, ta cần tìm hiểu về lớp Zend_Registry. Đây là thư viện tạo ra một giá trị toàn cục trong ứng dụng của chúng ta, nó có thể chứa giá trị, mảng và một đối tượng. Để thiết lập ta sử dụng cú pháp:

PHP Code:
Zend_Registry::set('tên','giá trị');  

Sau khi tiết thiết lập, ta có thể lấy giá trị ở bất kỳ đâu bởi cú pháp:

PHP Code:
Zend_Registry::get(tên);  

Trong bài này, ta sử dụng chúng để lưu trữ hành động kết nối với cơ sở dữ liệu của chúng ta.

Tạo cơ sở dữ liệu và thêm dữ liệu vào bảng theo cú pháp sau:
 

Mã:
CREATE TABLE user (
  id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username varchar(50) NOT NULL,
  password char(32) NOT NULL,
  level int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (id)
);
INSERT INTO 'user' (username,password,level) VALUES('admin', '12345', 2);
INSERT INTO 'user' (username,password,level) VALUES('kenny', '12345', 2);
INSERT INTO 'user' (username,password,level) VALUES('jacky', '12345', 1);
INSERT INTO 'user' (username,password,level) VALUES('Lena', '12345', 1);

Khai báo kết nối cơ sở dữ liệu tại file application/configs/application.ini như sau:
 

Mã:
resources.db.adapter = "Pdo_mysql"
resources.db.params.host = "localhost"
resources.db.params.username = "root"
resources.db.params.password = ""
resources.db.params.dbname = "qhonline"

Tiếp tục, mở file bootstrap.php thêm đoạn code sau:

PHP Code:
<?php
class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap{
    protected function 
_initDatabase(){
        
$db $this->getPluginResource('db')->getDbAdapter();
        
Zend_Registry::set('db'$db);    
    }
}

Theo đoạn code trên, ta thêm vào phương thức initDatabase(). Đây là phương thức sẽ được triệu gọi khi chạy ứng dụng. Tại đây, ta lấy thông tin kết nối từ nội dung đã cấu hình ở file application.ini.

Kế tới, ta thực hiện việc tạo registry để lưu trữ đối tượng kết nối này.
Tại thư mục Models, ta tạo file tên User.php
Với nội dung lớp này như sau:

PHP Code:
<?php
class Model_User{
    protected 
$db;
    public function 
__construct(){
        
$this->db=Zend_Registry::get('db');
    }
    public function 
listall(){ 
        
$sql=$this->db->query("select * from user order by id DESC");
        return 
$sql->fetchAll();
    }
}

Như bạn thấy, tại lớp Model_User này trước hết ta tạo một construct() lấy giá trị từ registry để đưa vào thuộc tính tên $db. Để mỗi khi ta khởi tạo đối tượng thì đối tượng kết nối đã được tạo sẵn.

Kế đến ta tạo phương thức listall() thực hiện công việc liệt kê toàn bộ người dùng có trong bảng user. Lúc này, để thực hiện được câu truy vấn thì ta dùng phương thức query() chạy. Và lấy kết quả bới phương thức fetchAll() .

Tiếp tục, tại controller User ta gọi model như sau:

PHP Code:
<?php
class UserController extends Zend_Controller_Action{
    public function 
indexAction(){
        
$muser=new Model_User;
        
$data=$muser->listall();
        echo 
"<pre>";
        
print_r($data);
        echo 
"</pre>";
    }
}

Đoạn code trên có tác dụng gọi model user và gọi tiếp phương thức listall() của model để hiện thị thông tin của người dùng bởi các thẻ thử nghiệm bên dưới.

Với phương pháp tương tác này, rõ ràng chúng ta có thể chạy bất cứ câu lệnh nào mà ta muốn trong ứng dụng một cách dễ dàng. Đồng thời, có thể tạo ra những tùy biến kết hợp giữa Zend_Db_Table  Zend_Db. Chẳng hạn, với câu truy vấn đơn giản, ta có thể sử dụng Zend_Db_Table để lấy giá trị. Nhưng với các câu truy vấn phức tạp đòi hỏi phải kết bảng, xử lý nhiều, thì việc dùng cách tương tác Zend_Db lại là sử lựa chọn hiệu quả nhất.

PHP Code:
<?php
class Model_User extends Zend_Db_Table_Abstract{
    protected 
$_name="user";
    protected 
$_primary="id";
    protected 
$db;
    public function 
__construct(){
        
$this->db=Zend_Registry::get('db');
    }
    public function 
listall(){ 
        
$sql=$this->db->query("select * from user where level='1' order by id DESC");
        return 
$sql->fetchAll();
    }
    public function 
listall2(){
        
$query=$this->select();
        
$query->where('level =?','2');
        return 
$thisp>fetchAll($query);
    }
}

Ở trên là một ví dụ về sự kết hợp cả hai, với listall() là phương thức sử dụng câu truy vấn thuần. Trong khi listall2() ta sử dụng mô hình active record để lấy dữ liệu.

Kết thúc bài này, ít nhiều chúng ta đã có thể định hình và hiểu rõ hơn về cơ chế tương tác cơ sở dữ liệu trongzend framework. Qua đó có thể vận dụng linh hoạt chúng trong thực tế để giải quyết các vấn đề về cơ sở dữ liệu. Trong bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sử dụng lớp Zend_Paginator để phân trang dữ liệu cho ứng dụng.