> > > Zend Framework 18: Zend Gdata Youtube

Zend Framework 18: Zend Gdata Youtube

Zend Framework cung cấp một số API để truy cập dịch vụ của Google, bao gồm cả YouTube. Trong bài viết này tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để lấy

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

A. Các phương thức và khởi tạo Zend_Gdata_Youtube:

1. Khởi tạo đối tượng:

 

PHP Code:
    $youtube  = new Zend_Gdata_YouTube(); 


2. Lấy các video được upload bởi một người dùng:

 

PHP Code:
 $username 'marionguyen';
    
$youtube  = new Zend_Gdata_YouTube();
    try {
         
$feed $youtube->getUserUploads($username);
    }
    catch (
Exception $ex) {
         echo 
$ex->getMessage();
         exit;
    } 

3. Lấy các video yêu thích (Favorites) của một người dùng:
 

PHP Code:
  $username 'marionguyen';
    
$youtube  = new Zend_Gdata_YouTube();
    try {
         
$feed $youtube->getUserFavorites($username);
    }
    catch (
Exception $ex) {
         echo 
$ex->getMessage();
         exit;
    } 


4. Xuất thông tin chi tiết của video:

PHP Code:

    
foreach ($feed as $video) {
          echo 
'<br/> Video ID: ' $video->getVideoId();
          echo 
'<br/> Video Title: ' $video->getVideoTitle();
          echo 
'<br/> Video Description: ' $video->getVideoDescription();
          echo 
'<br/> Video Duration: ' $video->getVideoDuration();
          echo 
'<br/> Video View Count: ' $video->getVideoViewCount();
          echo 
'<br/> Video Tags: ';
          echo 
'<pre>';
          echo 
print_r($video->getVideoTags());
          echo 
'</pre>';
          echo 
'<br/><hr/>';
    } 


5. Lấy các bình luận (comment) của một video:
 

PHP Code:
    $videoID '7nRH8fPLdnc';
    
$commentFeed $youtube->getVideoCommentFeed($videoID);
    foreach (
$commentFeed as $commentEntry) {
         
//echo $commentEntry->name->text . "<br/>";
         
echo $commentEntry->published->text "<br/>";
         echo 
$commentEntry->title->text "<br/>";
         echo 
$commentEntry->content->text "<br/><br/>";
         echo 
'<br/><hr/><br/>';
    } 

6. Một số phương thức khác:

+ getVideoCategory() Gets the category of this video, if available
+ getVideoDescription() Gets the description of the video as a string
+ getVideoDuration() Gets the duration of the video, in seconds
+ getVideoId() Gets the YouTube video ID based upon the atom:id value
+ getVideoState() Get the current publishing state of the video
+ getVideoTags() Gets an array of the tags assigned to this video
+ getVideoThumbnails() Gets an array of the thumbnails representing the video.
+ getVideoTitle() Gets the title of the video as a string
+ getVideoViewCount() Gets the number of views for this video
+ getVideoWatchPageUrl() Gets the URL of the YouTube video watch page
+ ....................

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com