> > > Zend Framework 20: Tìm hiểu thư viện Zend_filter

Zend Framework 20: Tìm hiểu thư viện Zend_filter

Là một thư viện cung cấp cho chúng ta nhứng lớp để chuyển đổi các kiểu dữ liệu về đúng định dạng chúng ta muốn, hoặc sử dụng để lấy ra những dữ liệu cần thiết trong một chuỗi ký tự nào đó.

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

1. Loại bỏ những ký tự không phải là alphabetic và number (Zend_Filter_Alnum):
 

PHP Code:
    $str 'asdasd #$%@&*!)(&^^%#123jasd';
    
$filter = new Zend_Filter_Alnum();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


+ $filter = newZend_Filter_Alnum(true) : đồng ý có ký tự khoảng trắng
+ $filter = newZend_Filter_Alnum() : không có ký tự khoảng trắng

2. Loại bỏ những ký tự không phải là alphabetic (Zend_Filter_Alpha):

 

PHP Code:
    $str 'asdasd #$%@&*!)(&^^%#123jasd';
    
$filter = new Zend_Filter_Alpha();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


+ $filter = newZend_Filter_Alpha(true) : đồng ý có ký tự khoảng trắng
+ $filter = newZend_Filter_Alpha() : không có ký tự khoảng trắng

3. Lấy tên tập tin từ một đường dẫn (Zend_Filter_BaseName):

 

PHP Code:
    $str 'http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.set.html';
    
$filter = new Zend_Filter_BaseName();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


4. Lấy đường dẫn đến thư mục (Zend_Filter_Dir):

 

PHP Code:
    $str 'http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.set.html';
    
$filter = new Zend_Filter_Dir();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


5. Đảo ngược một chuỗi (Zend_Filter_Callback('strrev')):

 

PHP Code:
    $str 'I love Zend Framework';
    
$filter = new Zend_Filter_Callback('strrev');
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


6. Lấy ra số nguyên trong một chuỗi
 

PHP Code:
    $str '0123.12 đâsd';
    
$filter = new Zend_Filter_Digits();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


7. Đỗi chữ hoa thành chứ thường:

 

PHP Code:
    $str 'Khóa học Zend Framework cung cấp những kiến thức cơ bản về ZF';
    
$filter = new Zend_Filter_StringToLower();
    
$filter->setEncoding('UTF-8');
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


8. Đỗi chữ thường thành chứ hoa:
 

PHP Code:
    $str 'Khóa học Zend Framework cung cấp những kiến thức cơ bản về ZF';
    
$filter = new Zend_Filter_StringToUpper();
    
$filter->setEncoding('UTF-8');
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


9. Loại bỏ khoảng trắng đầu chuỗi và cuối chuỗi:
 

PHP Code:
    $str '    Khóa học Zend Framework cung cấp những kiến thức cơ bản về ZF     ';
    
$filter = new Zend_Filter_StringTrim();      
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


10. Loại bỏ các thẻ html:

 

PHP Code:
    $str '<B>My content</B>';
    
$filter = new Zend_Filter_StripTags();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


11. Nén tập tin, thư mục:

 

PHP Code:
    $options = array(
       
'adapter' => 'zip',
       
'options' => array(
                
'archive' => TEMP_PATH '/demo.zip',
                ),
          );
    
$filter = new Zend_Filter_Compress($options);
    
$filter->filter(TEMP_PATH '/compressme.txt'); 

12. Giải nén tập tin, thư mục:

PHP Code:
    $options = array(
       
'adapter' => 'zip',
       
'options' => array(
                
'target' => TEMP_PATH '/unzip',
                ),
          );
    
$filter = new Zend_Filter_Decompress($options);
    
$filter->filter(TEMP_PATH '/demo.zip'); 

13. Thay khoảng trắng bằng dấu gạch nối (-):

PHP Code:

    $str 
'     Khóa học Zend Framework cung cấp những kiến thức cơ bản về ZF      ';
    
$filter = new Zend_Filter_Word_SeparatorToDash();
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result


14. Thay ký tự, chuỗi ký tự trong chuỗi bởi một ký tự hay một chuỗi ký tự khác:
 

PHP Code:
    $str 'Khóa học Zend Framework cung cấp những kiến thức cơ bản về ZF';
    
$filter = new Zend_Filter_Word_SeparatorToSeparator(' ''+');
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result

15. Thay ký tự, chuỗi ký tự trong chuỗi bởi một ký tự hay một chuỗi ký tự khác (regurlar expression):

PHP Code:


    $str 
'     Khóa    học    Zend Framework  cung cấp những kiến thức cơ bản về ZF      ';
    
$filter = new Zend_Filter_PregReplace(array('match'=>'#s+#','replace'=>'-'));
    
$result $filter->filter($str);
    echo 
'<br>Source: ' $str;
    echo 
'<br>Filter: ' $result