> > > Zend Framework 22: Cấu hình Mutil Database trong ứng dụng

Zend Framework 22: Cấu hình Mutil Database trong ứng dụng

Sử dụng đa database cùng 1 lúc cho ứng dụng.Đầu tiên tạo phần cấu hình multi db trong application.ini
Bao cao su Super Men
 
32,000 VNĐ
Dương Vật Giả Lcd Butterly Cao Cấp
 
Âm đạo giả Loveaider cao cấp
 

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

Sử dụng đa database cùng 1 lúc cho ứng dụng.
Đầu tiên tạo phần cấu hình multi db trong application.ini
 

PHP Code:
    ;=====================================
    ;   
DATABASE
    
;=====================================
    
resources.multidb.product.adapter "pdo_mysql"
    
resources.multidb.product.host "localhost"
    
resources.multidb.product.username "root"
    
resources.multidb.product.password "root"
    
resources.multidb.product.dbname "shopping"
    
resources.multidb.product.charset "utf8"
    
resources.multidb.product.isDefaultTableAdapter true


    resources
.multidb.news.adapter "pdo_mysql"
    
resources.multidb.news.host "localhost"
    
resources.multidb.news.username "root"
    
resources.multidb.news.password "root"
    
resources.multidb.news.dbname "news" 

Trong file Boostrap.php, set registry DB

PHP Code:
       protected function _initDb(){
                   
// get params on resource
          
$resource $this->getPluginResource('multidb');
                    
$resource->init();
                   
//set Config in Registry
          
Zend_Registry::set('Config',$resource);
       
       } 

Tạo 1 file Table.php trong thư viện mỡ rộng Qhonline/Db
 

PHP Code:
    <?php
    
class Qhonline_Db_Table extends Zend_Db_Table_Abstract{
       public  function 
__construct($config null){
          
//get Db, if empty DB return setDefaultDB.
          
if(isset($this->_db)){

                        
$dbAdapters Zend_Registry::get('Config');
                         
                        
$config $dbAdapters->getDb($this->_db);
                        
Zend_Db_Table::setDefaultAdapter($config);
                     }
          return 
parent::__construct($config);
       }

Trong phần Model, khi muốn khởi tạo chỉ cần khai báo 3 tham số.
 

PHP Code:
    <?php
    
class Estate_Model_News extends Qhonline_Db_Table{
       protected 
$_name 'items';
       protected 
$_primary 'id';
       protected 
$_db 'product';
    
?>

Khi các bạn thay đổi kết nối đến db khác chỉ cần thay đổi tham số trong model
 

PHP Code:
    <?php
    
class Estate_Model_News extends Qhonline_Db_Table{
       protected 
$_name 'items';
       protected 
$_primary 'id';
       protected 
$_db 'news';
    
?>

Chúc các bạn thành công.

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com