> > > Cài Đặt MMS cho iPhone iPad

Cài Đặt MMS cho iPhone iPad

Gel Bôi Trơn Durex Play Feel
 
Âm đạo giả Loveaider cao cấp
 
Gel bôi trơn Durex play intimate lube
 

Cấu hình MMS cho iphone:

 

@MOBIFONE

 

 APN:  m-i090

 Username:  mms

 Password:  mms

 MMSC:  http://203.162.21.114/mmsc

 MMSC Proxy:  203.162.21.114

 MMS Max Message Size:  150000

 

@VINAPHONE

 

 APN:  m3-mms

 Username:  mms

 Password:  mms

 MMSC:  http://mms.vinaphone.vnn.vn:8002

 MMSC Proxy:  10.1.10.46

 MMS Max Message Size:  150000

 

 

@VIETTEL

 

 APN:  v-internet

 Username:

 Password:

 MMSC:  Comverse MMS Relay

 MMSC Proxy:  92.168.233.010:8080

 MMS Max Message Size:  150000

 

 Cai xong restart lai iphone