> > > Cài Đặt MMS cho iPhone iPad

Cài Đặt MMS cho iPhone iPad

Cấu hình MMS cho iphone:

 

@MOBIFONE

 

 APN:  m-i090

 Username:  mms

 Password:  mms

 MMSC:  http://203.162.21.114/mmsc

 MMSC Proxy:  203.162.21.114

 MMS Max Message Size:  150000

 

@VINAPHONE

 

 APN:  m3-mms

 Username:  mms

 Password:  mms

 MMSC:  http://mms.vinaphone.vnn.vn:8002

 MMSC Proxy:  10.1.10.46

 MMS Max Message Size:  150000

 

 

@VIETTEL

 

 APN:  v-internet

 Username:

 Password:

 MMSC:  Comverse MMS Relay

 MMSC Proxy:  92.168.233.010:8080

 MMS Max Message Size:  150000

 

 Cai xong restart lai iphone