> > > Khắc phục GEVEY SIM không hiện thị tên trong danh bạ

Khắc phục GEVEY SIM không hiện thị tên trong danh bạ

1. Cài đặt iFile trong cydia. (http://cydia.xsellize.com)
2. Mở iFile và tìm đến địa chỉ sau:
/System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats
3. Mở file UIMobileCountryCodes.plist bằng Text Viewer.
4. Chọn Edit ở góc trên bên trái.
5. Thêm 2 dòng liên quan đến việt nam lên trước phần 202 như sau:

001
vn
202
gr
9. Save và đóng iFile. Khởi động lại iPhone! Kích hoạt Gevey.

HTMB